Digitalisering, vad menas?

Konkret omvandling till nollor och ettor eller allmänt ökande av datoranvändandet?

Fram till för några år sedan var ’omvandling till digital form’ det som avsågs med digitalisering. När man t.ex. skannar in böcker, bilder, kartor och filmer för att bevara dem till eftervärlden (och ofta göra dem åtkomliga via internet) är det digitalisering man sysslar med. Ibland syftade också digitalisering av … på ’införande av digital teknik i …’, såsom i digitalisering av TV-distributionen. Ordet digitalisering var alltså knutet till tekniken.

EU antog en digital agenda 2010, och i Europeiska kommissionens meddelande från maj samma år står det i den svenska översättningen:

Det övergripande syftet med den digitala agendan är att uppnå varaktiga ekonomiska och sociala vinster från en digital inre marknad baserad på snabbt och ultrasnabbt Internet och interoperabla tillämpningar.

Sedan dess talas det ofta om digitalisering med anknytning till den digitala agendan. Men det handlar då inte om konkret teknik utan mycket mer övergripande om ’ökad användning av datorer och internet’, och om människors och organisationers agerande. Nu lever den ursprungliga betydelsen kvar, parallellt, vilket fått till följd att digitalisering i dag används frekvent i samhällsdebatten i två olika betydelser. Det kan vi människor visserligen oftast hantera, men det kan bli problematiskt när båda betydelserna används i samma sammanhang – som i fallet med digitalisering.

Regeringen har inrättat en digitaliseringskommission. Vilken betydelse av digitalisering avses i namnet på kommissionen? Här är ett förtydligande på sin plats – internt inom kommissionen men också som ett tydliggörande utåt. De som vill bidra till eller följa kommissionens arbete hänger med bättre om man preciserar begreppen. Här kommer därför några råd från oss terminologer:

  • Ta aldrig för givet att den du talar med tolkar digitalisering på samma sätt som du.
  • Kom överens om längre uttryck, som ni kan använda när ni vill vara entydiga, till exempel:

teknisk digitalisering för ’omvandling till digital form’,

(ökad) samhällelig digitalisering för ’(ökad) användning av datorer och internet i samhället’.

Kuriosa: På engelska används digitization  för ursprungsbetydelsen, och för den nya, vidare betydelsen används ibland digitalization.

Erfarenheten visar – återigen – att det krävs insatser av terminologisk sakkunskap för att minska risken för oklara ordval.

Peter Svanberg
22 februari 2013