TNC i centrum

TNC har stått i centrum för det senaste halvårets viktigaste språkpolitiska fråga (som för övrigt dessutom är en viktig näringspolitisk fråga). En översyn över det svenska offentliga terminologiarbetets organisation och struktur har gjorts på uppdrag av regeringen. TNCs uppdrag, uppgifter, utfört arbete och ställning har granskats. Sedan dess har resultatet debatterats vid en hearing på Näringsdepartementet , och vem som helst har kunnat lämna in synpunkter på utredningspromemorian.

Utredningens förslag kan sammanfattas i fyra punkter:

  1. Institutet för språk och folkminnens Språkrådets övergripande ansvar och verksamhet ska tydligare omfatta även svensk terminologiutveckling.
  2. Statligt bidrag till TNC bör preciseras och inriktas på ett antal definierade allmännyttiga tjänster.
  3. Myndigheterna behöver riktlinjer och stöd för sin terminologiverksamhet.
  4. TNC har en viktig roll som terminologiskt kompetenscentrum med attraktiva tjänster till företag, organisationer, myndigheter i samhället.

TNC instämmer med vissa modifikationer i punkterna 2 och 3, och punkt 4 instämmer TNC förstås helt och fullt i – det är ju den roll TNC har idag.

När det gäller punkt 1 är vi däremot väldigt tveksamma. TNC har alltid haft – och tagit – ett övergripande ansvar för en effektiv fackspråklig kommunikation i det svenska samhället. Om utredningens förslag går igenom måste rimligen delar av den verksamhet som nu bedrivs av TNC föras över till Språkrådet. På vilket sätt blir terminologiverksamheten mer effektiv, långsiktig och ändamålsenlig av att arbetet splittras på två organisationer? Kommer det att gynna terminologiverksamheten? Vad händer med effektivitet och kvalitet när Språkrådet tar över en verksamhet där de saknar specialistkompetensen?

Dessa och många andra frågor saknar svar i utredningspromemorian.

TNC har under 75 år stått i centrum för i det närmaste allt som rör fackspråklig kommunikation, med syftet att förbättra enskilda fackspråks funktion som medel för effektiv kunskapsöverföring. Fackspråken behöver vårdas och förbättras för att fungera effektivt, och grunden i det arbetet är att skapa terminologisk stadga. Att skapa terminologisk stadga kräver specialiserad kompetens. Den kompetensen finns på TNC.

Anna-Lena Bucher
Styrelseordförande för TNC

25 februari 2016