Regeringen föreslår ändrat ansvar för offentligt terminologiarbete

I regeringens budgetproposition som presenterades den 20 september föreslås att Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen (ISOF) ska få ökat ansvar för terminologiarbetet som en del av det övergripande ansvaret för svensk språkvård och samordning och genomförande av språkpolitiken. Samtidigt flyttas TNCs nuvarande statsanslag på 4,3 miljoner kronor till ISOF.

I budgetpropositionen föreslås också att det statliga bidraget till TNC ska preciseras och inriktas på ett antal definierade och allmännyttiga tjänster. ISOF har fått i uppdrag att i samråd med TNC och andra berörda aktörer lämna förslag på hur ansvarsfördelningen inom det offentliga terminologiarbetet ska se ut.

”Vi ser fram emot ett nära samarbete med Språkrådet så att TNCs specialiserade kompetens inom terminologiläran och de metoder vi arbetar efter fortsatt säkras. TNC som kompetenscentrum med bland annat Rikstermbanken som med sitt innehåll stödjer terminologisk samordning riskerar att gå förlorat om statlig finansering försvinner” , säger TNCs vd Anneli Rafiq.

Läs regeringens budgetproposition 2017 här.