TNC avvecklat under 2018

Terminologi­centrum TNC avvecklat under 2018

Under 2018 har Terminologicentrum (TNC) avvecklats genom frivillig likvidation efter ett gemensamt beslut på bolagsstämman 22 februari. Regeringen har fattat beslut om att från och med 1 januari 2017 ge ansvaret för offentlig terminologi till Språkrådet som är en avdelning inom myndigheten Institutet för Språk och Folkminnen (ISOF). På detta sätt vill regeringen koppla offentlig terminologi närmare språkpolitiken och effektivisera det nationella arbetet. TNC har haft ett bra samarbete och dialog med Språkrådet och två av TNCs tidigare medarbetare arbetar numera på Språkrådets med deras nya uppdrag med offentlig terminologi. Bland annat har Rikstermbanken och TNCs gedigna bibliotek övertagits av ISOF i och med TNCs nedläggning. För mer information Språkrådets uppdrag om offentlig terminologi se Språkrådets webbplats: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/terminolog.

Rikstermbanken http://rikstermbanken.se/

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden. I Rikstermbanken finner du till största delen termer på svenska, men också termer på flera av Sveriges minoritetsspråk och på andra språk, bland annat på engelska, franska, tyska och ryska. Rikstermbanken är fri och gratis, öppen för alla och envar, oavsett om du är journalist, översättare, handläggare vid en myndighet eller vetgirig vanlig medborgare.

Rikstermbanken har byggts upp av TNC och drivs efter TNCs nedläggning av Språkrådet.

Bokhandel

TNCs bokhandel har erbjudit ordlistor, skrivregler och handböcker som TNC har producerat. TNC har publicerat böcker sedan 1943. En del finns inte längre till försäljning men är publicerade i Rikstermbanken. För att marknaden fortsatt ska ha tillgång till dessa böcker erbjuder därför SIS, Swedish Standards Institute försäljning av dessa efter att TNC har avvecklats. (https://sis.se/bckerochverktyg/)

Arkiv

Riksarkivet bedömer att den verksamhet som TNC har bedrivit har ett beaktansvärt forskningsvärde, både nationellt och internationellt, och att arkivet väl stämmer överens med Riksarkivets förvärvspolicy. TNCs verksamhet har inneburit att ha överblick över vilka terminologiska insatser som utförts i Sverige, samordna terminologiskt arbete, samla in terminologi från olika fackområden. TNC har därför överlämnat, med full ägande- och dispositionsrätt, arkivet till Riksarkivet med syfte att det ska bevaras för framtiden.