ISO/TC 37

PDF Skriv ut Skicka sidan

Sverige är genom SIS medlem i ISOs (International Organization for Standardization) tekniska kommitté ISO/TC 37 Terminology and other language and content resources. ISO/TC 37 verkar för standardisering av principer och metoder för insamling, kodning, koordinering och bearbetning av terminologi samt andra språkliga och innehållsliga resurser. TC 37 består av fem underkommittéer och ett tjugotal arbetsgrupper.

Standard ofta resultatet

Resultatet av arbetet i TC 37 publiceras huvudsakligen i form av standarder. Till TC 37:s mest kända standarder hör t.ex. följande:

  • ISO 704 Terminology work – Principles and methods
  • ISO 1087-1 Terminology work – Vocabulary – Part 1
  • ISO 12616 Translation-oriented terminography
  • ISO 639-1 Codes for the representation of names of languages – Alpha-2 codes

Karin Dellby på TNC har ansvar för de frågor som rör Sveriges medlemskap i ISO/TC 37.

Läs mer om ISO/TC 37 på Infoterms webbplats och ISOs webbplats.