Termostat-modellen

Termostat är en modell som är särskilt anpassad för myndigheter som vill få igång ett fungerande terminologiarbete.

Enligt språklagens terminologiparagraf (paragraf 12) har myndigheter ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. Därför är det viktigt att terminologiarbetet organiseras på ett effektivt och väl beprövat arbetssätt. Tillsammans med Fodina, ett av Sveriges ledande företag inom området maskinell terminologihantering och termextraktion, har TNC utvecklat Termostat-modellen för att kunna ge myndigheter verktyg för att uppfylla paragraf 12 och underlätta terminologiarbetet. Modellen passar förstås även för företag och andra organisationer som vill arbeta med sin terminologi.

Termostat består av fyra arbetsmoment eller pusselbitar. Pusselbitarna kan läggas samtidigt eller vid olika tillfällen och i valfri ordning vilket medför ett flexibelt arbetssätt som anpassas efter den specifika myndighetens behov. Hittills har delar av Termostat-modellen genomförts på Försäkringskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

Termostats fyra pusselbitar

1. Vi ”tar tempen på” termanvändningen och plockar fram myndighetens specifika termer. Här gör vi en automatisk språklig analys av dokumentation och webbsidor.

2. Vi analyserar tillsammans med myndigheten termernas relevans och användningsområde i organisationen. Här slår vi tillsammans fast vilka termer som ska användas i organisationens texter.

3.  Vi analyserar begreppen bakom termerna och skapar tydliga definitioner.

4. Vi integrerar termerna och definitionerna i myndighetens verktyg (till exempel skrivverktyg och automatisk språkkontroll) och i Rikstermbanken.