Sveriges centrum för fackspråk och terminologi

Terminologicentrum TNC är Sveriges nationella centrum för fackspråk och terminologi. Det innebär att vi

  • har överblick över vilka terminologiska insatser som utförs i Sverige
  • samordnar terminologiskt arbete som bedrivs på myndigheter, företag och organisationer
  • samlar in terminologi från olika fackområden
  • sprider terminologi genom till exempel Rikstermbanken.

Vår vision är en störningsfri fackspråklig kommunikation i samhället. Vi bidrar till att fackpersoner kommer överens om valet av termer och deras innebörd. Detta gör vi genom att vi erbjuder terminologiskt stöd, till exempel genom att leda eller delta i terminologiprojekt, svara på terminologifrågor, granska dokument och utarbeta skrivregler. Vi arbetar också för att få termerna spridda och använda. Det gör vi genom undervisning, genom vårt nyhetsblad TNC-aktuellt och naturligtvis genom att publicera termer i Rikstermbanken, Sveriges nationella termbank.

Terminologicentrum TNC är både kommersiellt och statligt

TNC är ett aktiebolag, vilket innebär att vi har ägare, en styrelse och lyder under aktiebolagslagen. TNC har också ett statligt uppdrag och ett anslag från Kulturdepartementet som ska finansiera det uppdraget. TNC är alltså ett kommersiellt bolag i form av ett konsultföretag, som erbjuder tjänster inom terminologi- och fackspråksområdet. Vi är inte en statlig myndighet, men vi har ett uppdrag av staten att vara ett centrum för terminologi som verkar för effektiv fackspråklig kommunikation.

Konsultverksamheten och det statliga uppdraget samverkar. Det vi utför som konsulter hjälper oss att få överblick över terminologiarbetet i Sverige. De erfarenheter vi tar med oss från konsultuppdragen kommer genom vår samordning alla i terminologi-Sverige till godo. Konsultverksamheten stärker alltså vår förmåga att agera på ett samhällsplan i samhällets tjänst. Här nedan kan du läsa mer om vårt statliga uppdrag.

Här kan du läsa mer om våra tjänster »

TNCs statliga uppdrag

TNC har haft statligt uppdrag och anslag sedan slutet av 1940-talet. Sedan 1980-talet kommer anslaget från Näringsdepartementet.

I Sverige har det blivit ett starkare tryck på myndigheterna att ta ett ansvar för sin egen terminologi. Framför allt beror det på den språklag som Sveriges riksdag antog 2009 och som i paragraf 12 säger: ”Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.”

Språklagen talar om att myndigheter själva bör ta ansvar för sin terminologi. Varför behövs då en central terminologiverksamhet? Svaret är att en nationellt övergripande terminologiverksamhet har en annan roll att spela än det interna terminologiarbetet inom olika verksamheter. Det statliga uppdraget kommer samhället till godo genom att TNC gör följande:

  • samlar in och sprider terminologi, gratis och tillgänglig för alla i Rikstermbanken
  • samverkar med övriga språkvårdande organ inom landet och med terminologiorgan i andra länder
  • sprider och utvecklar terminologisk teori och beprövad metod
  • deltar i internationellt terminologiarbete och följer teori- och metodutvecklingen.