köna, felköna

Fråga: Jag har hört ett nytt verb: köna. Hur används det?

Svar: När man könar en person betyder det att man tillskriver personen en viss könsidentitet, oftast i sammanhang där könet är irrelevant. Men man kan också köna saker eller företeelser. Om man säger t.ex. att vissa leksaker är för flickor och vissa är för pojkar har man könat leksakerna. Då används köna för att beskriva att något har ansetts vara typiskt för eller avsett för ett av könen. Ett annan vanlig form som ofta används är könad, och då har verbet en passiv betydelse, som t.ex. i meningen ”Matlagning är en aktivitet som tycks bli allt mindre könad i de svenska hemmen.”

Det snarlika verbet felköna innebär att man tillskriver en person en felaktig könsidentitet. Det används när någon avsiktligt eller oavsiktligt menar att en person t.ex. är kvinna trots att personen själv identifierar sig som man eller med en könstillhörighet bortom tvåkönsnormen.

Frågedatum: 2017-02-08