loft, vind

Fråga: Loftvåning, loftplan och loft verkar användas om vartannat i texter, särskilt i bostadsannonser. Men vad är det egentligen för skillnad mellan loft och vind?

Svar: Det är inte helt enkelt att förklara skillnaden mellan dessa två begrepp, men definitivt är det så att loft börjat användas mer som term i olika betydelser och att det (oftast) inte verkar vara liktydigt med vind. Vi har att göra med ett begreppskluster, som innefattar vind, inredningsbar vind och loft.Vind definieras i våra ordlistor som ’utrymme i byggnad begränsat mot det fria huvudsakligen av yttertak och begränsat nedåt av det översta bjälklaget’.Inredningsbar vind är ’vind som helt eller delvis och med ringa insats kan inredas till bostad, arbetsrum eller liknande’.Loft verkar i dagsläget användas i två, lite olika, betydelser: ett för något som skulle kunna kallas ”loftvåning” och ett annat som skulle kunna kallas ”loftplan”. En loftvåning bör vara skilt från en underliggande våning och ha eget direkt ljusinfall och separat utrymningsväg. Ett loftplan är däremot öppet ned till ett undre våningsplan och kan ha indirekt ljusinfall och behöver inte heller ha separat utrymningsväg.Här gör man ju en tydlig skillnad mellan vind och loft, men vi har inte hittat belägg för kraven och de exakta måtten i några byggregler (ännu …). Man delar loftet i två typer: det loft som är skilt från den underliggande våningen men som ändå är förbundet med detta är då ”loftvåningen” och det loft som är öppet till underliggande våning blir då ”loftplanet”.

Frågedatum: 2010-02-09