massa

Fråga: I äldre bestämmelser har vi konsekvent använt vikt för massa. Nu har det i några av våra bestämmelser införts massa i stället, eftersom man i internationella regelverk börjat använda mass i stället för weight. Enheten är kg. Jag förespråkar att vi skriver ”massa (vikt)” alt. ”vikt (massa)” tills begreppet massa slagit igenom. Vad anser TNC? Finns något lättfattligt om massa/vikt/tyngd?

Svar: I övergångsskedet rekommenderar TNC att ni skriver ”massa (vikt)”. För att undvika missförstånd är det bra att ange den gamla storheten inom parentes efter den nya. Vad gäller relationerna massa/vikt/tyngd kommer här en kort förklaring: Massa är den mängd materia som ryms i en kropp och som kan påverkas av gravitationskrafter. Storheten Massa mäts i kilogram. Tyngd är produkten mellan massan och gravitationskraften och varierar beroende på breddgrad, placering i luft eller i vatten m.m. Storheten tyngd mäts i newton. Massa är att föredra i fysikaliska sammanhang, men vikt är en fullt godtagbar synonym.

Frågedatum: 1999-07-05