naturgas

Fråga: Heter det naturgas eller fossilgas?

Svar: Man kan inte sätta likhetstecken mellan naturgas och fossilgas. Naturgas kan vara fossil, men all naturgas är inte det. Naturgas bildas även i dag, i t.ex. myrar och träsk, och den är inte fossil.Termen naturgas används i lagtext, av branschen och av tillsynsmyndigheten Energimyndigheten. Grupper som är tveksamma eller negativa till naturgas, t.ex. Svenska Naturskyddsföreningen, verkar däremot vilja införa termen fossilgas, kanske för att termen naturgas kan ge positiva konnotationer och tolkas som något naturligt och miljövänligt.Slutsatsen av det ovanstående måste bli att det är olämpligt att kalla naturgas för fossilgas, men att det bör gå bra att använda benämningen fossilgas om man verkligen bara avser fossil gas.

Frågedatum: 2001-11-19