operation

Fråga: Vi är två lärarstudenter som skriver ett examensarbete i matematik, specifikt om elevers svårigheter med bråk. I vårt arbete använder vi oss av uttryck som att ”operera med bråktal”, ”operationer med bråktal är ett problematiskt moment”, ”… som gör att operationer kan ske med flyt” o.s.v. Några av våra klasskamrater anser att ”operation” inte passar och att de inte riktigt förstår vad vi menar. Tycker ni att det är okej att uttrycka sig på det sätt vi gör, eller har ni förslag på något bättre ord som kan användas i stället? Med operera menar vi här alltså att räkna med, jämföra, använda bråk m.m.

Svar: Ni kan absolut använda den mycket väletablerade matematiska facktermen operation. Däremot bör ni förklara vad termen står för. Om ni ger en definition tidigt i ert examensarbete förstår läsaren direkt vad ni avser, och kan dessutom återvända till definitionen under läsningens gång. På så sätt blir ert resonemang klart och tydligt.

I TNCs ordlista ”Tekniska basord” från 1995 definieras operation inom matematiken som ’moment i matematisk process som, utförd på en tillåten kombination av storheter, resulterar i en ny storhet’. Ett exempel på detta är att vid den aritmetiska operationen 5 + 3 = 8 är talen 5 och 3 operander, talet 8 är resultatet och plustecknet är operatorn, som anger att operationen är addition.

Frågedatum: 2015-03-12