Flerspråkigt terminologiarbete

Flerspråkigt terminologiarbete är viktigt i många sammanhang. Det kan röra sig om översättning, undertextning, tolkning, flerspråkig textgranskning och textproduktion eller tillförsel av termer på flera språk i en ordlista.

Oavsett sammanhang  är det extra viktigt att utgå från begreppet, och inte termerna, när flera språk är inblandade. Då kan trappmodellen som TNC har utarbetat vara till hjälp. Den är användbar i allt flerspråkigt terminologiarbete men kanske särskilt när du ska göra översättningar eller granska översatta texter. De tre stegen i trappan underlättar arbetet, är ett stöd för minnet och är samtidigt en garant för att ditt arbete ska få bästa möjliga kvalitet.

Trappmodellen

Terminologilaran_trappa

I det första steget i trappan ska du försöka identifiera vad som kan vara termer i det språk du utgår ifrån, källspråket. Termer kan förstås se mycket olika ut på olika språk. När en term består av flera ord kan det vara svårt att veta var gränsen för termen går eftersom olika språk markerar detta grafiskt på olika sätt. Är det till exempel hela uttrycket ”byggnad med särskilt bevarandevärde” som är en term eller är det bara ”bevarandevärde”? Det gäller naturligtvis också att slå fast vilket fackområde det rör sig om.

I det andra steget ska du ”gå bakom” termerna och se vilka begrepp de står för. Om du hoppar över det här trappsteget kan det lätt bli ”falska vänner” på det andra språket, målspråket. ”Grå is” är till exempel inte den svenska motsvarigheten till ”grey ice”; på svenska används i stället termen ”medeltjock is”. Det är därför vi på TNC inte talar om att vi ”översätter en term” utan att vi ”söker en ekvivalent (termmotsvarighet)”.

I det tredje steget handlar det om att söka efter (eller ibland skapa) en term på målspråket, en ekvivalent. Ekvivalens är ett viktigt begrepp inom översättning och har att göra med relationen mellan termer (eller ibland hela texter) på olika språk. I det tredje steget måste du bedöma om termen på målspråket, ekvivalenten, verkligen står för samma eller ett nära överensstämmande begrepp på källspråket. Dessutom bör den valda ekvivalenten också kunna användas på t.ex. samma stilnivå och i samma geografiska område.

Olika på olika språk

Riktigt svårt kan det bli när begreppssystemen på olika språk inte riktigt överensstämmer, vilket inte är så ovanligt. Ibland har kanske källspråket enbart en term för ett överordnat begrepp, medan målspråket bara har termer för underordnade begrepp. Så är det till exempel med ”skjutfönster” inom byggbranschen. Vid översättning till franska, där det finns två begrepp som specificerar vilken riktning som fönstret skjuts i, gäller det att välja mellan ”fenêtre coulissante” (skjuts horisontalt) och ”fenêtre à guillotine” (skjuts vertikalt). Vid översättning åt andra hållet , till svenska, får man välja ”skjutfönster” som ekvivalent till de båda franska termerna (vilket då riskerar att bli för generellt) eller specificera på annat sätt.

Du kan bara hoppa över det andra trappsteget när någon annan redan analyserat begreppen och jämfört språken med varandra och tillgängliggjort resultatet i en ordlista. Men då måste du förstås vara säker på att den som gjort ordlistan inte hoppat över den andra trappsteget …

En vanlig missuppfattning är att det finns, och bör finnas, lika många termer på alla språk. Det är ofta felaktigt och kan få till följd att det uppstår ekvivalenter som egentligen inte finns på målspråket.

Strategier när begreppet eller termen inte finns i målspråket

Ibland kanske begreppet, eller termen, inte alls existerar i målspråket. Då finns det flera möjliga strategier att ta till:

  • använda källspråkstermen på målspråket: ”functional food”
  • anpassa källspråkstermen till målspråket: ”funktionalfood”
  • överföra ordled för ordled: ”funktionell mat”
  • skapa en helt ny term: ”mervärdesmat”
  • kombinera källspråksterm med någon av ovanstående: ”functional food, s.k. mervärdesmat”.

Andra strategier är att

  • använda en begreppsbeskrivning , till exempel en definition, på målspråket
  • generalisera, det vill säga använda en term på en högre nivå i begreppssystemet
  • undvika termen helt och hållet.

TNCs flerspråkiga arbete

TNCs flerspråkiga terminologiarbete handlar ofta om att tillföra termer på främmande språk i ordlistor. Följaktligen innehåller de flesta av TNCs ordlistor termer, och ibland även definitioner, på andra språk. Men TNC har också översatt hela dokument till svenska, särskilt olika typer av standarder, och vi granskar också ofta översatta dokument för att se att terminologin blivit korrekt på målspråket svenska.