Ordlistor och begreppsutredningar

Många kontaktar oss för att de vill göra en ordlista eller en begreppsutredning. TNC kan hjälpa till både med stora kartläggningar av hela organisationers terminologi och med enstaka begreppsutredningar. Målet med terminologiarbetet är att skapa förutsättningar för en tydlig kommunikation.

Arbete med att reda ut en organisations eller ett fackområdes terminologi bedrivs ofta i form av terminologiprojekt där en projektgrupp på ett systematiskt sätt samlar, analyserar, beskriver och presenterar begreppen inom fackområdet. Projektgruppen består av terminologer och fackexperter. Både fackmännens kunnande och den terminologiska kompetensen behövs för ett lyckat resultat.

Hur går arbetet i ett terminologiprojekt till?

Avgränsa och beskriv fackområdet

Vi inleder arbetet i ett terminologiprojekt med att avgränsa fackområdet. Det gör vi genom att svara på frågan vad terminologin ska användas till och vilka som ska använda den. Avgränsningen innebär att vi beskriver fackområdet och delar in det i ett antal delfackområden. Ofta är det bara ett eller ett par av dessa delfackområden som man arbetar med under projektet.

Samla in källmaterial och excerpera terminologiska data

När fackområdet är bestämt går vi vidare genom att ta reda på vilka källor vi ska excerpera ur. Att excerpera innebär att välja ut termer och deras omgivande kontext ur källorna och registrera detta. Vi gör med andra ord en inventering av de termer och begrepp som används inom fackområdet. Excerpterna blir sedan underlag för den terminologiska utredningen.

Analysera begreppen och upprätta begreppssystem

Med hjälp av excerpterna går vi vidare och analyserar begreppen bakom termerna. Vi utreder begreppens innehåll och identifierar särskiljande kännetecken. Vi reder ut relationerna mellan begreppen och upprättar begreppssystem över dem. Begreppssystemen kan illustreras med begreppsdiagram som grafiskt visar relationerna mellan begreppen.

Arbetet med att analysera begreppen föregår definitionsskrivandet. Men när man senare skriver definitioner upptäcker man ofta att man måste gå tillbaka till begreppssystemen och revidera dem.

Skriv definitioner till begreppen

När utredningen av begreppen är klar kan vi gå vidare med att skriva definitioner av begreppen.  Definitionsskrivande kräver ett aktivt samarbete mellan terminologer och fackexperter. När arbetet är klart ska definitionerna innehålla de nödvändiga och särskiljande kännetecken som skiljer dem från andra begrepp.

Välj eller skapa termer

När definitionerna är skrivna är det dags att välja vilken term som ska användas för begreppet. Det finns flera kriterier för vad som är en lämplig term. Termen bör bland annat vara precis, entydig, accepterad inom fackområdet och passa in i språksystemet. Om det finns flera termer för samma begrepp, bör man välja en av dem som rekommenderad term. I ett flerspråkigt terminologiprojekt är det i princip först nu som man tillför termmotsvarigheter på andra språk.

Skicka ut på remiss

När definitionerna är skrivna och termerna är valda är det dags att be om åsikter från en större grupp människor. Materialet skickas ut på remiss till målgruppen, människor inom det aktuella fackområdet. Remissgruppens åsikter samlas in och sammanställs och definitioner och termer anpassas där det behövs.

Slutredigera och presentera terminologin

Resultatet av terminologiprojektet kan presenteras på många olika sätt. Ofta publiceras terminologin i en ordlista eller i en termbank. Där struktureras informationen i termposter, där varje termpost innehåller information om ett begrepp uppdelad i olika fält. Vanliga fält är term, definition, anmärkning, engelsk term, källa med mera.

Terminologi-projekt i nio steg

1. Avgränsa och beskriv fackområdet

2. Samla in källmaterial

3. Excerpera terminologiska data

4. Analysera begreppen och upprätta begreppssystem

5. Skriv definitioner till begreppen

6. Välj eller skapa termer

7. Skicka ut på remiss

8. Slutredigera

9. Publicera terminologin