Terminologen i standardiserings­arbete

Att standardisera innebär att tillsammans komma överens om gränser, värden, regler och kravnivåer för att underlätta olika typer av arbete. Det kan handla om allt från pappersformat och eluttag till omfattande ledningssystem för miljö och kvalitet.

Standardisering handlar också om fackspråket: nästan varje standard innehåller ett avsnitt med de termer och definitioner som behövs för att förstå standardens innehåll. Dessutom görs ibland terminologistandarder, som enbart innehåller en terminologisk ordlista. Ett exempel är ISO 1087-1 som är en ordlista över terminologins egen terminologi. Hela den terminologiska arbetsmetoden finns också beskriven i en standard, ISO 704.

Standardiseringsorgan

Standardiseringsarbetet sker inom olika standardiseringsorgan: internationella, som ISO och CEN, och nationella, som SIS (Swedish Standards Institute) i Sverige. Det är olika tekniska kommittéer inom dessa organ som utarbetar själva standarderna och i dem får alla intresserade företag och organisationer delta.

Standardiseringsarbete

Själva standarden är ett ’dokument, upprättat i konsensus och fastställt av erkänt organ, som för allmän och upprepad användning ger regler, riktlinjer eller kännetecken för aktiviteter eller deras resultat, i syfte att nå största möjliga reda i ett visst sammanhang’. Den går igenom flera stadier innan den publiceras, först på engelska och i ett senare skede ibland på svenska (även om förhållandevis få standarder översätts).

Terminologistandardisering

Terminologistandardisering kan övergripande betyda att en organisation ensar sin terminologi och talar med en fackspråklig röst. Men mer strikt handlar det både om att man kommer överens om termer och definitioner i en viss standard och att man gör standarder om metoderna och principerna i terminologiarbetet. Den tekniska kommittén ISO/TC 37 (med sina fem underkommittéer) är den internationella kommitté som utarbetar metodstandarder för terminologiområdet. I Sverige finns en spegelkommitté, SIS/ TK 115 Terminologi och språkliga resurser, där TNC medverkar. TNC samarbetar mycket med standardiseringsorganisationerna och skötte i många år ett av sekretariaten för ISO/TC 37. Det gör att vi har god inblick i och kan påverka hur den terminologiska arbetsmetoden utvecklas.

TNCs arbete med standardisering

TNCs terminologer kan medverka i standardiseringsprojekt på många olika sätt:

  • ge en introduktionskurs för en teknisk kommitté i början av ett standardiseringsprojekt
  • medverka kontinuerligt i den tekniska kommittén under utarbetandet av standarden
  • analysera, strukturera och illustrera terminologiavsnittet i en standard
  • granska standarden terminologiskt i olika stadier av dess utveckling
  • översätta en internationell standard till svenska
  • granska en översatt standard.